TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TOWARÓW

1       Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2       Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.

b       Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.

c       żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3       Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.

4       Reklamacje należy kierować na adres e-mail: shop@yogattractive.com Sprzedawca rozpatrzy je w ciągu 14 dni.

5       W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.

6 Produkty użytku osobistego sprzedawane w zapieczętowanych opakowaniach nie podlegają zwrotowi po otwarciu opakowania

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1       Sprzedający zapewnia że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania, usuwając wszelkie ew. nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2       Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi funkcjonowania Sklepu. Reklamacje Klienci mogą zgłaszać pisemnie na adres e-mail: shop@yogattractive.com, podając ich opis i datę wystąpienia. 

3       Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie 14 dni lub innym terminie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający usunie wskazane nieprawidłowości w najkrótszym technicznie możliwym terminie.