REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób Sprzedaży prowadzonej przez YOGATTRACTIVE OLGA SZEMLEY – GOUDINEAU OLIVIER GOUDINEAU SPÓŁKA JAWNA ul. Paryska 17/ 17 03-945 Warszawa NIP 1133027990 REGON 388247866 , za pośrednictwem sklepu internetowego www.jogatwarzy.com (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Yogattractive  nieodpłatnych drogą elektroniczną.

INFORMACJE PODSTAWOWE

1       Sklep internetowy Yogattractive.com, działający pod adresem http://www.jogatwarzy.com oraz sprzedaż w nim towarów drogą elektroniczną, prowadzone są przez spółkę prawa handlowego pod firmą YOGATTRACTIVE OLGA SZEMLEY – GOUDINEAU OLIVIER GOUDINEAU SPÓŁKA JAWNA ul. Paryska 17/ 17 03-945 Warszawa NIP 1133027990 REGON 388247866, dalej zwaną „Sprzedającym”.

2       Adresem elektronicznym sklepu internetowego Sprzedającego jest: www.jogatwarzy.com

3       Adres mailowy Sprzedającego to : shop@Yogattractive.com Numer telefonu Sprzedawcy to +48 507 518 616

4       Obsługa mailowa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9:00 – 21:00.

5       Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z:

a       ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);

b       ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);

c       ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);

d       niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6       Regulamin określa:

a       rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b       zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego;

c       warunki i tryb zawierania umów Sprzedaży drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedającym a Klientem;

d       ceny i warunki płatności kupowanego Towaru;

e       warunki oraz sposób i termin dostawy zakupionego Towaru;

f       warunki i tryb rozwiązywania/odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Klienta;

g       warunki i tryb rozwiązywania Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego;

h       tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów;

i        tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną;

j       wymagania techniczne, pod stronie Klienta, niezbędne dla realizacji tych usług oraz zawiera

k       politykę prywatności i bezpieczeństwo danych Klienta;

l        prawo rządzące Umowa Sprzedaży oraz właściwość miejscową sądu rozpatrującego ew. spór pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

7       Klient może uzyskać treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy wykorzystaniu odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jogatwarzy.com

8       Klient dokonuje akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w rozdziale III pt. „Warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży”.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1       Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.

2       Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firmę kurierską;

3       Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

4       Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5       Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.jogatwarzy.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

8       Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu.

9       Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.

11     Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Towaru(ów) na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w wyniku oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu do realizacji Zamówienia Klienta (oraz pod warunkiem, w przypadku wyboru płatności PayU, że zamówienie zostanie opłacone).

III. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1       W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.jogatwarzy.com, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na tejże stronie, w tym podanie danych wskazanych tamże jako obowiązkowych.

2       W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3       Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka.

4       Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich pól w żądane dane, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia zawierające opis wybranych Towarów, ich łączną cenę oraz wszystkie inne koszty związanych z jego realizacją.

5       Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.

6       Przed wysłaniem Zamówienia (poprzez naciśnięcie pola potwierdzającego jego złożenie) Klient potwierdza także, że akceptuje treść Regulaminu.

7       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

8       Zamówienie Klienta traktowane jest (o ile jest zgodne z Regulaminem) jako oferta zakupu Towarów.

9       Jeśli Konsument złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.

10     Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

11     Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wysłania oświadczenia przez Sprzedającego z jego systemu informatycznego na wskazany przez Klienta jego adres internetowy potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności PayU, dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie zostało opłacone), które to oświadczenie Sprzedający wysyła najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie Zamówienia.

12     Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z osobą, która nie ukończyła 18 lat, o czym potencjalny Klient zostanie powiadomiony.

13     Sprzedający może wprowadzić limit ilości sztuk zakupu Towaru. Może też wprowadzić limit wartości nabycia Towaru w przypadku wskazania przez Klienta płatności w trybie „za pobraniem”.

14     Sprzedający może odmówić Klientowi zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub wszystkich Towarów, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a       naruszył dobra osobistych osób trzecich, w szczególności dobra osobistych innych Klientów;

b     dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

15     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a       korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania;

b       korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z: przepisami obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

16     Klienta obowiązuje zakaz:

a       rozsyłania i/lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

b       odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI KUPOWANEGO TOWARU

1       Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ze wskazaniem jego stawki).

2       Klient może uiścić cenę:

a       za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości 15 zł), jeżeli w danej chwili taka opcja wyświetla się na stronie Sklepu przy zakupie Towaru lub

b       kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności PayU lub Tpay.

WARUNKI ORAZ SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY ZAKUPIONEGO TOWARU

1      Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej. Dostawy w Polsce realizujemy za pośrednictwem firmy InPost, a w pozostałej części Europy za pośrednictwem firmy UPS. Proszę zobaczyć szczegóły dla Polski poniżej i wprowadzić swój kraj zamieszkania poza Polską, aby poznać koszt dostawy poza Polską

2       Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres

3       Dostawa kupionych Towarów może być zrealizowana na terenie Polski za pośrednictwem (wybór należy do Klienta):

a       firmy kurierskiej INPOST kurier (koszt 15 zł), INPOST PACZKOMAT (koszt 15 zł)

b       odbiór osobisty

4       Termin wysyłki przez Sprzedawcę zakupionego Towaru (z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej) wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od:

a       następnego dnia po dniu wysłania Klientowi, przez Sprzedającego, oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „za pobraniem”;

b       momentu wpłynięciu pełnej Ceny na konto Sprzedającego – w przypadku wyboru przez Klienta płatności PayU, Tpay lub PayPal.

5       Czas Dostawy Towaru Klientowi przez Dostawcę wynosi na terenie Polski:

a       przez firmę kurierskej InPost: ok. 3 – 4 dni robocze;

b       odbiór osobisty – następnego dnia roboczego w przypadku wyboru przez Klienta płatności PayU, Tpay lub PayPal.

6       Klient jest zobowiązany do zbadania dostarczonej przesyłki w czasie i w sposób typowy dla przesyłek danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo do zwrotu produktu (kontakt ze sprzedawcą pod adresem shop@yogattractive.com).

7       Sprzedający dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT.

WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA

1       Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).

2       Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient, domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od Dostawcy.

3       Klient, aby skutecznie odstąpić od Umowy sprzedaży, musi złożyć Sprzedawcy pisemne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu, które należy przesłać pocztą na adres Sprzedawcy (Jogattractive. Paryska 17/17 03-945 Warszawa) lub przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną (shop@yogattractive.com). Oświadczenie Klienta musi zawierać informacje wskazane w formularzu odstąpienia od Umowy sprzedaży, którego ustawowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

4       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5       W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle Klientowi, na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

6       Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

7       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną należność.

8       Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 12 poniżej).

9     Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.

10     Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty lub innego uzgodnionego przewoźnika. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Yogattractive. Paryska 17/17 03-945 Warszawa

11     Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12     Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13     Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w pkt. 1 i 2 powyżej.

VII. WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

1       W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w systemie PayU lub Tpay – Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli należność nie wpłynie na jego konto w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

2       Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysyłane jest Klientowi pocztą elektroniczną.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TOWARÓW

1       Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2       Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.

b       Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.

c       żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3       Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.

4       Reklamacje należy kierować na następujący adres magazynów Sprzedawcy: Yogattractive Paryska 17/17 03-945 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres shop@yogattractive.com. Sprzedawca rozpatrzy je w ciągu 14 dni.

5       W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.

6 Produkty użytku osobistego sprzedawane w zapieczętowanych opakowaniach, takie jak roller galwaniczny, nie podlegają zwrotowi po otwarciu opakowania

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1       Sprzedający zapewnia że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania, usuwając wszelkie ew. nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2       Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z nieprawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem Sklepu. Klienci mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres Sprzedającego (Yogattractive. Paryska 17/17 03-945 Warszawa ) lub adres: shop@Yogattractive.com, podając ich opis i datę wystąpienia.

3       Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie 14 dni lub innym terminie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający usunie wskazane nieprawidłowości w najkrótszym technicznie możliwym terminie.

WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA

1       Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2       Urządzenia te muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a       Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,

b       Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

c       Chrome 15.x,

d       minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

XI.DODATKOWE INFORMACJE HANDLOWE

Sprzedający na swoich stronach internetowych informować będzie Klientów o aktualnych działaniach promocyjnych, w tym obniżkach cen lub innych korzyści związanych z promowanym Towarem, określając czas ich trwania oraz warunki niezbędnych do skorzystania z tej promocji.

XII.DODATKOWY (USTAWOWY) ZAKAZ OBOWIĄZUJĄCY KUPJĄCEGO

Klient zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1       Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach złożonego zamówienia.

2       Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3       Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedającemu zgłaszany jest przez Sprzedającego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4       Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5       Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6       Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającemu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7       Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8       Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1       Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.

2       Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących.

3       Sprzedający stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającemu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

4       Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z  Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

5       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.

6       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

7       Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy wskazane w pkt. I.3 tegoż Regulaminu.

9       Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.